Hållbarhet

Hustomtar Sverige AB har utarbetat en miljöpolicy med utgångspunkt utifrån vår verksamhet så vi på bästa sätt kan minimera miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Den ska vara lättillgänglig och kunna förstås av både medarbetare och externa intressenter. Vi har även skapat ett miljöledningssystem och är sedan tre år tillbaka certifierade enligt Almega Serviceentreprenörerna.

 ISO certifiering 9001, 14001, mål satt för certifiering under Q1 2016.

 Hustomtar Sverige ABs miljöarbete syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning, följa gällande miljöförfattningar och sträva efter ständig förbättring. Hustomtar Sverige AB har som vision att sträva efter en så låg inverkan på miljön som möjligt i den dagliga verksamhet som företaget bedriver. Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs av Hustomtar Sverige AB. 

 Resultat och effekter som vi vill uppnå med vårt miljöledningssystem är följande:

           Begränsa och förebygga miljöpåverkan

        ­   Säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls

        ­   Bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden

        ­   Bidra till att miljömässigt och ekonomiskt resursslöseri undviks

        ­   Bidra till att stärka företagets varumärke

        ­   Bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar

Kvalitétsuppföljningar på våra städuppdrag görs enligt INSTA 800, vilket är en Svensk standard för städkvalitét och kontroll. Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler.Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer.